Home page > Vojenský zdravotní ústav

Vojenský zdravotní ústav

Vojenský zdravotní ústav se sídlem v Praze má své odbory umístěné v Českých Budějovicích (odbor preventivní péče) a v Těchoníně (odbor biologické ochrany).

Vojenský zdravotní ústav

Vojenský zdravotní ústav je odborným zařízením ve struktuře Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky. Jedná se o specializované zařízení s celoarmádní působností, které plní úkoly spojené s výkonem státní správy v ochraně veřejného zdraví, včetně výkonu státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených složkách státu a příspěvkových organizacích a nad jimi využívanými objekty.

Spektrum činnosti

Systém biologické ochrany AČR:

 • Včasná detekce a identifikace biologického materiálu i vzorků zevního prostředí prováděná na stacionárních i mobilních pracovištích.
 • Transport osob zasažených zvláště nebezpečnými biologickými agens.
 • Izolace a léčba zasažených osob na úrovni stupně biologické bezpečnosti BSL 3 a BSL 4.
 • Obranný biologický výzkum.

Hygienické zabezpečení

 • Vyhodnocování zdravotně-výživového stavu vojáků.
 • Kontrolní činnost v oblasti hygieny výživy (chemické, mikrobiologické a senzorické vyšetřování potravin, posuzování zdravotní nezávadnosti pokrmů).
 • Odběry a vyšetřování pitných vod z vojenských i veřejných vodních zdrojů a vod z plaveckých bazénů, vířivek a saun ve vojenských objektech.
 • Posuzování projektových dokumentací a kolaudace dokončených objektů vojenských staveb z hlediska ochrany veřejného zdraví.
 • Preventivní hygienický dozor na pracovištích, při obsluze vojenské techniky a při výcviku.
 • Dozor nad rizikovými pracemi s otravnými látkami.
 • Šetření faktorů pracovních podmínek, měření účinku fyzikálních faktorů a tepelné zátěže pracovního prostředí.
 • Hodnocení expozice chemickým látkám provádění biologických expozičních testů.
 • Výkon státního zdravotního dozoru na pracovištích se zdroji neionizujícího záření a s lasery v AČR.
 • Expertizy vojenské techniky zaváděné do AČR z hlediska ochrany zdraví.
 • Kontrola účinnosti sterilizačních postupů ve vojenských zdravotnických zařízeních.
 • Protiepidemické zabezpečení.
 • Vakcinace - vakcinační střediska provádějí zvláštní a mimořádná očkování příslušníků resortu ministerstva obrany a AČR včetně vakcinace jednotlivců a jednotek AČR vysílaných k plnění úkolů mimo území České republiky.
 • Sběr, analýza a vyhodnocování epidemiologických dat, monitorování epidemiologické situace na území ČR.
 • Provozování Sérové banky AČR.
 • Aplikovaný výzkum v oblasti detekce a identifikace zvláště nebezpečných biologických agens.
 • Mikrobiologická laboratorní diagnostika pro epidemiologické a klinické účely.
 • Preventivní vyšetřování osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.
 • Monitorování situace ve zneužívání návykových látek v resortu obrany s využitím informačního systému drogové epidemiologie – DROGIS - Centrum drogové epidemiologie AČR.
 • Ochrana před zářením.
 • Výkon státního dozoru nad radiační ochranou ve vojenských objektech.
 • Stanovení přítomnosti a koncentrace radionuklidů ve vzorcích potravin, vody, ve stavebních a jiných materiálech.
 • Provádění cytogenetických vyšetření, hodnocení chromozomových aberací u příslušníků AČR, kteří pracují v riziku ionizujícího záření a chemických škodlivin.

Přímo podřízené odbory:

 • Odbor preventivní péče - České Budějovice
 • Odbor biologické ochrany - Těchonín

Nahoru