Home page > Odbor preventivní péče - České Budějovice

Odbor preventivní péče - České Budějovice

Odbor preventivní péče (OPP) je významné odborné zázemí Vojenského zdravotního ústavu a provádí úkoly hygienicko protiepidemického zabezpečení ve svěřených oblastech.

Hlavní úkoly:

 • Protiepidemické a hygienické zabezpečení vojsk na spádovém území (výkon státního dozoru v resortu Ministerstva obrany);
 • Laboratorní a expertizní činnost (území ČR, zahraniční mise AČR);
 • Úkoly biologické ochrany;
 • Provoz Vakcinačního pracoviště AČR;
 • Provoz Sérové banky AČR.

Úkoly v oblasti epidemiologie, mikrobiologie a biologické ochrany:

 • Očkování proti přenosným onemocněním včetně očkování do zahraničí, distribuce očkovacích látek.
 • Epidemiologické šetření, odběr biologického materiálu a organizace protiepidemických opatření v ohnisku nákazy. Monitorování infekční nemocnosti v AČR.
 • Stanovení indikací pro hromadné preventivní podávání antibiotik, chemoterapeutik nebo vitamínů.
 • Mikrobiologická laboratorní diagnostika pro epidemiologické, hygienické a klinické účely.
 • Kontrola provádění sterilizace a desinfekce v armádních zdravotnických zařízeních.
 • Biologická ochrana vojsk, detekce a identifikace biologických ágens a původců zvlášť nebezpečných infekčních onemocnění, výcvik specializovaných týmů.

Úkoly v oblasti hygieny:

 • Plní úkoly na území svého spádu, v rozsahu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Hygienický dozor stravovacích zařízení armády.
 • Hygienický dozor při rekonstrukci a výstavbě nových objektů, posuzování projektové dokumentace, účast na kolaudacích a přejímkách staveb.
 • Autorizované i neautorizované odběry vzorků pitných vod a měření základních parametrů na místě odběru.
 • Laboratorní vyšetřování vybraných parametrů vzorků pitných vod v rámci Autorizované laboratoře pitných vod VZÚ Praha v rozsahu platných legislativních předpisů.
 • Dozor nad hygienickým zabezpečením stravování, ubytování, kvalitou pitné vody a životních podmínek při výcviku ve VVP při cvičeních našich i zahraničních vojsk.
 • Dozor na pracovištích s výkonem rizikových prací a posuzování pracovního prostředí na žádost.
 • Měření faktorů pracovního prostředí a laboratorní vyšetření pro hygienické účely.
 • Ověřování podmínek vzniku onemocnění při posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání u zaměstnanců MO.
 • Příprava podkladů pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví MO.
 • Účast na průzkumných úkolech v souvislosti se zdravým životním stylem vojsk.

Laboratorní činnost:

Zahrnuje široké diagnostické spektrum v oborech lékařské bakteriologie, virologie a mykologie, včetně diagnostiky původců zvláště nebezpečných onemocnění. Diagnostika je prováděna v prostorech s vysokou bezpečností laboratorní práce. Oddělení hygieny disponuje moderní laboratorní a měřící technikou umožňující odběr a analýzu vzorků pracovního prostředí a širokým spektrem vyšetřování pitných a odpadních vod.

Biologická ochrana:

Úkoly biologické ochrany jsou u odboru v popředí pozornosti. Odborníci centra vytvářejí týmy, které jsou za pomoci moderní mobilní techniky i stacionárních zařízení schopny detekce a specifické identifikace biologických agens – původců vybraných nebezpečných infekčních onemocnění.

Vakcinační pracoviště – metodické centrum vakcinace v AČR:

Zabezpečuje všechna ochranná očkování vojáků vyjíždějících do zahraničních misí, navrhuje očkovací schémata do jednotlivých zahraničních destinací, organizuje a reálně provádí hromadná nebo individuální očkování. Je metodickým centrem pro ostatní armádní vakcinační pracoviště.

Sérová banka Armády České republiky:

Úkolem Sérové banky AČR je dlouhodobě uchovávat krevní sérum odebrané bezprostředně před odjezdem do zahraničních misí a po návratu vojáků ze zahraničí do České republiky. Důvodem je forenzní ochrana jak jednotlivců, tak MO jako vysílající organizace a usnadnění diagnostiky případných infekčních onemocnění. Sérová banka vznikla v roce 1998 a uchovává několik desítek tisíc vzorků krevních sér.

Nahoru