Home page > Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ UO) je součástí Univerzity obrany. FVZ UO je centrem zdravotnického vzdělávání Armády České republiky v oblasti přípravy profesionálů všech zdravotnických odborností, zdravotnické informatiky a úkolů v oblasti vědy a výzkumu. V úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou a Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a dalšími vojenskými i civilními vzdělávacími institucemi, a tak zajišťuje systém přípravy odborníků i v málo početných odbornostech.

Úkoly:

 • Pedagogická činnost zaměřená zejména na oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám
 • Vědecko-výzkumná, vývojová a expertizní činnost
 • Rozvoj kontaktů s partnerskými školami a vědeckými institucemi v zahraničí
 • Zabezpečení celoživotního vzdělávání lékařů, farmaceutů i dalších pracovníků vojenské zdravotnické služby, včetně jejich přípravy ve specializačních atestacích ve vymezených oborech, a to ve spolupráci s vojenskými nemocnicemi, zejména ÚVN-VoFN Praha, centry zdravotních služeb, praporními obvazišti i vybranými civilními zdravotnickými zařízeními
 • Podíl na periodické přípravě lékařů a zdravotníků vysílaných do zahraničních operací

Vice informací o Fakultě vojenského zdravotnictví naleznete zde:        

 

HISTORIE ČESKÉHO VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ

 

 • V letech 1785–1874 připravovala lékařský personál habsburské armády Vojenská lékařská akademie – Josefinum ve Vídni. Později byla vystřídána Vojensko-lékařskou aplikační školou, jež měla odborné zázemí v posádkové nemocnici 1 ve Vídni a sloužila do konce první světové války.
 • V samostatném Československu převzala roli školicího centra vojenských zdravotnických profesionálů Vojenská lékařská škola v Praze roku 1927.
  Ve specializovaných kurzech připravovala vyšší důstojníky zdravotnické služby, velitele léčebných zařízení a odborníky zdravotnické služby pro vyšší stupně velení. Činnost školy byla na šest let přerušena druhou světovou válkou.
 • V letech 1949–1951 vojenské lékaře připravovala Vojenská lékařská akademie v Brně, jejíž model počítal se zabezpečením výuky ze strany tamní Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Nevyhovoval však dobovým představám, a tak byl nahrazen samostatnou vojenskou vysokou lékařskou školou s vlastními teoretickými ústavy a klinickou bází.
 • V roce 1951 proto byla v Hradci Králové zřízena Vojenská lékařská akademie. O čtyři roky později jí byl přiznán čestný název – Jana Evangelisty Purkyně (VLA-JEP).
 • Rozkazem prezidenta republiky číslo 06 z 30. června 1958 o reorganizaci

           vojenských akademií a škol však byla VLA-JEP zrušena a nástupnickým   

           útvarem se stal Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana   

           Evangelisty Purkyně (VLVDÚ JEP).

 • Po třiceti letech byl VLVDÚ k 1. září 1988 přejmenován zpět na Vojenskou lékařskou akademii JEP.
 • Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové svou činnost ukončila 1. září 2004. Ke stejnému datu se ustanovil nový vojenský vysokoškolský subjekt − Univerzita obrany v Brně, jejíž součástí se stala nová podoba školy – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
  v Hradci Králové.

 

Nahoru